• ساعات کاری

    8 صبح الی 20 شب
  • ارسال رایگان

    در سفارشات بیش از 700 هزار تومان
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

بروکید

نمایش یک نتیجه

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24-E

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24-I

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24-PE

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24-PI

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24F-E

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24F-I

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24F-PE

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24F-PI

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24P-E

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24P-I

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24P-PE

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید

سوئیچ‌ بروکید Brocade Switch ICX 6610-24P-PI

0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید
سوئیچ‌های Brocade ICX 6610، مزیت اقتصادی شبکه‌های سازمانی را با فراهم کردن سطوح بی نظیری از کارایی، دسترس پذیری و انعطاف پذیری در یک ساختار با قابلیت استک تعریفی دوباره بخشید. این سوئیچ‌ها توانایی‌های یک شاسی را با انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن یک سوئیچ قابل استک ترکیب...
0 از 5
0امتیاز
تماس بگیرید